دکتر سروش: "دموکراسی حداقلی" در ایران خواستنی و شدنی استاي كاش سوسيال‌دموكراسي شدني بود؛ دريغا كه نيست. لذا به ليبرال‌دموكراسي با همه اشكالاتش و با كوشش در رفع آنها بايد دلخوش و پاي‌بند بود.