دیزنی ۴۳ هزار کارمند را به مرخصی فرستاددیزنی ۴۳ هزار کارمند را به مرخصی فرستاد