رئیس سازمان لیگ: ما باید جلوی مردم را بگیریم تا از دیوار ورزشگاه وارد نشوند؟/ می‌خواستیم ۲۰ درصد ورزشگاه را خالی نگه داریمطبق قوانین باید در هر مسابقه ۲۰ درصد سکوها را خالی نگه داریم. ۱۹۶۰۰ بلیت فروخته شده و حتی بیشتر از ۲۰ درصد سکوها را می خواستیم خالی نگه داریم. اما شما ببینید که مردم بیشتر از ظرفیت کامل استادیوم وارد شده اند. این مقصرش کیست؟