راه حل کارگردان "مارموز" چه پیامی دارد؟ مارموز بازی یا واقع بینی؟یکی از اعضا شورای پروانه نمایش وزارت ارشاد (کمال تبریزی) نکته‌ای را بیان می‌کند که خود به شکل مستقیم در جریان امور است و ذکر چنین راهکاری برای دریافت “مجوز نمایش” جالب توجه است.