رسانه‌های اسپانیایی: گرت بیل به بایرن‌مونیخ می‌پیونددرسانه‌های اسپانیایی: گرت بیل به بایرن‌مونیخ می‌پیوندد