رسانه بلژیکی: کلوب بروخه و شارلوا هنوز بر سر انتقال کاوه رضایی به توافق نرسیده‎انددر واقع هدف کلوب بروخه این است که از نظر مالی بیشترین سود را از این انتقال ببرد چرا که آنها سال گذشته ۵ میلیون یورو برای رضایی هزینه کرده بودند.