رسول جعفریان: بخش زیادی از نخبگان حکومتی ضد علم‌انداگر هم کرونا را کنترل کرده ایم در چارچوب همین نظام پزشکی است که از غرب آمده و گرنه طب سنتی و افکار بومی کمکی نکرده یکی را هم که رفته بود کمک کند، گرفتند!