رضاکیانیان: چرا سازمان سینمایی را منحل نمی‌کنید؟ راهی که شوروی سوسیالیستی رفت و شکست خوردمن این جمله آقای احمدی‌نژاد را به یاد دارم که خطاب به سینماگران گفتند: پولش را ما می‌دهیم و ما می‌گوییم چه بسازید!