رضا و حسن یزدانی ملی پوش شدند/ قهرمانی هادی و افضلی در انتخابی تیم ملی کشتی آزادرضا و حسن یزدانی ملی پوش شدند/ قهرمانی هادی و افضلی در انتخابی تیم ملی کشتی آزاد