رقابت ۳ فیلم ایرانی در جشنواره توکیوجشنواره توکیو یکی از ۱۰ جشنواره‌ معتبر جهانی است.