رمز گشایی از «‌هشتِ» روحانی

 همیاری – هفته نامه «امید جوان» در شماره جدید خود به رمز گشایی از تاکید رییس جمهوری بر عدد ۸ در مصاحبه اخیر پرداخته است.

 سردبیر این نشریه نوشته است: هر چند رییس جمهور روحانی بر اهداف اقتصادی (‌کاهش نرخ تورم  به  8 درصد، افزایش نرخ رشد اقتصادی به ۸ درصد و کاهش نرخ بیکاری به ۸ درصد) تاکید کرد و عدد ۸ را عدد مناسبی دانسته اما می توان سوای تیمّن عدد ۸ در فرهنگ شیعی به خاطر امام هشتم، اشارات متعدد روحانی به عدد ۸ را به معنی این دانست که این اتفاقات در یک روند ۸ ساله رخ می دهد یعنی به صورت طعنه آمیز و با ظرافت می‌خواهد بگوید رویای مخالفان او برای یک دوره‌ای بودن دولت محقق نخواهد شد.

  نویسنده تحلیل درباره تیتر « قرارهای هشت» نیز توضیح داده این عنوان با الهام از تیتر مشهور « فرارهای هشت» در دهه ۶۰ انتخاب شده که یک مجله ورزشی برای ناصر محمد خانی – بازیکن مشهوری که پیراهن شماره ۸ را بر تن می کرد- انتخاب یا ابداع شده است.