روابط عمومی صداوسیما: حذف فردوسی پور از برنامه ۹۰قرار است تحولاتی در حوزه ورزش سیما و برنامه نود از سال آینده صورت پذیرد و این موضوع مربوط به شبکه سه سیماست.