روایتی از دیدار جمشید مشایخی و غلامرضا تختیطاقت نیاوردم و یک حس درونی مرا به سمت تختی هل داد. رفتم کنارش نشستم و خودم را معرفی کردم و گفتم چقدر عاشقش هستم و به او ارادت دارم.