روزنامه فرانسوی: کاوه رضایی در فهرست خریدهای تابستانی نانت. رضایی که فصل گذشته ۱۲ گل در ۲۴ بازی به ثمر رسانده است در ردیف نخست فهرست خریدهای تابستانی نانت قرار دارد.