رونالدو اولین بازیکن با سه قهرمانی در ۳ لیگ معتبر اروپارونالدو اولین بازیکن با سه قهرمانی در ۳ لیگ معتبر اروپا