رکوردزنی میلیاردی صنایع‌دستی استان سمنان با بهره‌گیری از استارتاپ‌هارکوردزنی میلیاردی صنایع‌دستی استان سمنان با بهره‌گیری از استارتاپ‌ها