رییس نظام پزشکی: برای ارایه پرونده پزشکی "عباس کیارستمی" درخواستی نداشتمرییس نظام پزشکی: برای ارایه پرونده پزشکی "عباس کیارستمی" درخواستی نداشتم