رییس هیات مدیره تراکتورسازی: شجاعی در تراکتور می‌ماندرییس هیات مدیره تراکتورسازی: شجاعی در تراکتور می‌ماند