ساخت اولین جنین ترکیبی انسان و میموندلیل این که آزمایش جنجالی در چین صورت گرفت، برای جلوگیری و اجتناب از مسائل قانونی اعلام شد.