سازمان لیگ: آغاز لیگ برتر در انتظار اعلام آمادگی ورزشگاه‌هاسازمان لیگ در ۵ سال اخیر یر روی الزامات کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر تجهیز و استاندارد سازی ورزشگاه ها تاکید داشته است.