سانسور "رقص" علی نصیریان و "حجم ریش" امیر جعفری در سریال «میوه ممنوعه»سانسور "رقص" علی نصیریان و "حجم ریش" امیر جعفری در سریال «میوه ممنوعه»