ستاره سابق تیم ملی ایتالیا: بیشتر شب‌ها با رونالدو مست بودیموقتی که من بخاطر فشار تمرین به نفس‌نفس افتاده بودم، اون یه گوشه با لبخند قهوه‌ش رو می‌نوشید.