ستاره فوتبال برزیل: پاریس شهر مردمان عصبی و نژاد‌پرست است!وقتی یک هفته به پاریس می‌روی، سفر‌ تمام زندگی‌ات خواهد بود.به اندازه کل عمرت، خسته می‌شوی.این شهر مرا کمی به یاد سائوپائولو می‌اندازد.