سخنرانی و شعر خوانی به یاد «صادق آیینه‌وند» / دغدغۀ اتصال به ریشه و انطباق با زماندر آیین چهارمین سالگرد درگذشت رییس فقید پژوهشگاه علوم انسانی ۴ سخنرانی و دو شعر‌خوانی برگزار شد.