سرافراز: خروجی صداوسیما ناچیز و تقریبا غیرقابل دفاع است / فهرست ممنوع الورود ها و ممنوع الکارها در صداوسیما چند هزار نفر هستندصداوسیما، ۴۰ هزار نیرو دارد.