سردار آزمون در اردوی تیم ملی حاضر شدسردار آزمون عصر امروز در اردوی تیم ملی حضور یافت تا همراه سایرین به تمرین بپردازد.