سردار آزمون: ۲۴ ساعت هم در جام جهانی بازی می‌کردم، نمی‌توانستم گل بزنمسردار آزمون: ۲۴ ساعت هم در جام جهانی بازی می‌کردم، نمی‌توانستم گل بزنم