سرمایه‌ات رو بریز تو فوتبال!سرمایه‌گذارهای ایرانی با چه پشتوانه‌ای و به چه نیتی در بازار محلی فوتبال ایران پول می‌ریزند؟ چرا یک نفر باید پول‌هایش را آتش بزند؟