سرمربی و بازیکن تیم ملی والیبال لهستان شهروند افتخاری ارومیه شدندسرمربی و بازیکن تیم ملی والیبال لهستان شهروند افتخاری ارومیه شدند