سرنوشت رقابت سنگربانان آبی در طول تاریخدروازه‌بان جوان استقلال نارضایتی خود را از نیمکت‌نشینی رسانه‌یی کرد و اعلام کرد در نیم‌فصل قصد رفتن از استقلال را دارد.