سرها شکسته بینی بی‌جرم و بی‌جنایت؟بازی در اهواز در چند سال اخیر برای پرسپولیس یادآور سنگ‌پرانی و درگیری روی سکوهاست. رفتار جماعت قلیلی که با میهمان نوازی و خون گرمی اهوازی ها نمی‌خواند.