سعید زیباکلام: شورای عالی انقلاب فرهنگی عقیم شده استدر نشست عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی سعید زیباکلام و نعمت الله فاضلی به بررسی کارنامۀ این نهاد پرداختند و دربارۀ دانشگاه ها سخن گفتند.