سفر، سعدی و سهراب/ شاعر و نقاشی که به شرق و غرب جهان سفر می‌کردتصور کنیم سهراب در دهۀ ۹۰ خورشیدی می‌خواست به همان جاهایی برود که رفته بود و تنها از محل فروش تابلوهای نقاشی و البته به عنوان نقاشی که هنوز مشهور نشده است. می‌توانست؟