سفر، سعدی و سهراب/ چرا نمی‌توانیم به آسانی سفر کنیم؟تصور کنیم سهراب در دهۀ ۹۰ خورشیدی می‌خواست به همان جاهایی برود که رفته بود و تنها از محل فروش تابلوهای نقاشی و البته به عنوان نقاشی که هنوز مشهور نشده است. می‌توانست؟