سقوط ۱۱ میلیون پوندی ارزش جهانبخش از دید سایت انگلیسیعلیرضا جهانبخش فصل گذشته با مبلغ ۱۷ میلیون پوند از آلکمار به برایتون انگلیس منتقل شده بود.