سلطه سرمایه، غفلت صداوسیما و فیلم‌های مهجورصاحبان قدرت و سرمایه – حال به هر دلیلی – دوست دارند همان فیلم‌هایی بر روی پرده دیده شود که خود می‌پسندند، و غالبا هم از ۲ یا ۳ گونه بیشتر نیستند.