سنگ‌ آخر به "حمام شیشه‌" سنندج/ یک اثر ملی دیگر رو به ویرانیست (فیلم)شهرداری سنندج می‌گوید چه مالک حمام شیشه باشیم چه نباشیم، وظیفه مرمت اثر بر عهده میراث فرهنگی است، اما میراث می‌گوید شهرداری به عنوان مالک برای مرمت همکاری نمی‌کند.