سوء مدیریت ضربه بدی به مرکز فیلم‌سازی باغ فردوس زدسوء مدیریت ضربه بدی به مرکز فیلم‌سازی باغ فردوس زد