سوزوکی: آرزو دارم در آزادی به پرسپولیس گل بزنم/ جو آنجا وحشتناک است



سوزوکی: آرزو دارم در آزادی به پرسپولیس گل بزنم/ جو آنجا وحشتناک است