سید جلال حسینی: پرسپولیس را اذیت می کنندسید جلال حسینی: پرسپولیس را اذیت می کنند