سید جمال؛ ایرانی یا افغان؟نوزدهم اسفند یادآور مرگ سید جمال‌الدین اسدآبادی چهرۀ پر رمز و راز تاریخ معاصر در سال ۱۲۷۵ خورشیدی است.