سینما در خدمت صادرات/ امضا تفاهم‌نامه سازمان‌های توسعه تجارت و امور سینماییسینما در خدمت صادرات/ امضا تفاهم‌نامه سازمان‌های توسعه تجارت و امور سینمایی