سینما را نمی‌توان به حال خود رها کرد / گله از اکران ۱۰ فیلم همزمانکسانی که فیلم‌شان را در این فصل روی پرده بردند از شرایط راضی نیستند و تا فیلمی بخواهد شناخته شود و مخاطب خود را پیدا کنند زمان نمایش را از دست می‌دهد و فیلم های نوروزی از راه می رسند و به این ترتیب نمایش خوبی ندارند.