شانزدهمی الهام حسینی در وزنه‌برداری قهرمانی جهان/ شکستن رکوردهای ملیشانزدهمی الهام حسینی در وزنه‌برداری قهرمانی جهان/ شکستن رکوردهای ملی