شب زشت و زیبای شب گذشته فوتبال اروپاهر کودک و نوجوانی از کوچه پس کوچه‌های برزیل تا بیابان‌های تفته نیجریه، از شرجی تایلند تا کوه‌های بولیوی آرزویش این است که به «اروپا» برود.