شب های فوتبالی؛ غلط خوانی و غلط گویی در مستندِ نامستندِ تلویزیونیبه بهانۀ یک آیتم چند دقیقه ای دربارۀ تاریخچۀ استقلال و پرسپولیس ۱۰ نکتۀ تاریخی آورده شده تا تصور نکنند هر نادرستی را می توانند به خورد مردم بدهند…