شجاعی: آمدن زیدان و مورینیو فرض محال استمطمئناً با شرایط موجود کشور و ایراد زیادی که به دستمزد آقای کی‌روش می‌گرفتند، آمدن این اسامی، فرض محال است.