شفاف سازی در سازمان سینمایی ؛ رویه‌ای سازنده به شرط تداوممدیر دولتی و حکومتی باید بداند که این قراردادی که امروز امضا می‌کند قرار است روی سایت قرار بگیرد و فردا همه آن را می‌بینند.