شفر: با فشار سکوها و رسانه ترکیب تیم را عوض نمی‌کنمشفر: با فشار سکوها و رسانه ترکیب تیم را عوض نمی‌کنم