شفر: کسب یک امتیاز مقابل ماشین‌سازی ارزشمند بودشفر: کسب یک امتیاز مقابل ماشین‌سازی ارزشمند بود